مجموعه ورزشی

۲۳ تیر ۱۳۹۴ ۲۵
پایان اجر نما
سوله ورزشی
آجر نما سوله
نمای شمالی سوله
بلوکاژ کف مجموعه ورزشی
دیوار چینی
دیوار چینی مجموعه ورزشی
سنگ کاری نمای سوله
بلوکاژ سالن اصلی
اجرای سنگ نما
سنگ کاری سالن
بتن ریزی سکوی تماشاگران
کانال تاسیسات مجموعه ورزشی
نمای بیرونی ورزشگاه
اجرای آجر نما
دیوار چینی سکوی تماشاگران
اجرا سنگ
اجرای نما
ورزشی
نمای برفی سوله ورزشی
نصب صندلی
تکمیل سکو تماشاگران
سونا و جکوزی 1
سونا وجکوزی 2
نصب کفپوش