راه ارتباطی انبار مرکزی

۱۷ مرداد ۱۳۹۴ ۶
عملیات اسفالت جاده
اسفالت جاده
عملیات شفته آهک
عملیات پخش مخلوط
راهسازی
اجرای جدول جاده