ساختمان اداری

۰۳ خرداد ۱۳۹۴ ۵
ساختمان اداری 1و2
نمای داخلی
اداری
سالن کنفرانس اداری 1
نماز خانه