ابو الفضل سیه پوش                          

دارای مدرک کاردانی برق 

دانشجو کارشناسی 

تعداد بازديد از اين صفحه : 937