مهندس مسعود هداوند

   دارای مدرک کارشناسی مکانیک سیالت

مدت 3 سال بعنوان کارشناس مکانیک کارگاهای مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی خمین

                                          

تعداد بازديد از اين صفحه : 1058