نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   محمود   عباسی   عمران   مدير كل عمران      كارشناسي ارشد  جزئیات...
 2   مهدی   فراهانی   عمران   كارشناس عمران      كارشناسي  جزئیات...
 3   مسعود   هداوند   مکانیک   کارشناس تاسیسات مکانیکی      کارشناسی  جزئیات...
 4   ابوالفضل   سیه پوش   برق   کاردان تاسیسات برقی      کاردانی  جزئیات...
 5   محمدرضا   جمشیدی      لوله کش      دیپلم  جزئیات...