مجموعه ورزشی

ساخت مجموعه ورزشی شهدای دانشجو صدرصد به پایان رسید و تحویل موقت شد