کارشناس عمران

مهندس مهدی اسفینی فراهانی               

مدرک کارشناسی عمران

عضو سازمان نظام مهندسی در رشته نظارت و اجرا

مدت 3 سال کار شناس آزمایشگاه مکانیک خاک و تکنو لوژی بتن دانشگاه آزاد اسلامی خمین