کارشناس مکانیک و تاسیسات

 

           مهندس مسعود هداوند

   دارای مدرک کارشناسی مکانیک سیالت

مدت 3 سال بعنوان کارشناس مکانیک کارگاهای مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی خمین