تکنسین برق

ابو الفضل سیه پوش                          

دارای مدرک کاردانی برق 

دانشجو کارشناسی