نیرو تاسیسات

محمدرضا جمشیدی                                  

نیروی تاسیسات و تعمیر نگهداری