تعمیرات و نگهداری

تعمیر و نگهداری مجموعه سایت دانشگاه ،ساختمانهای استیجاری و دبستان سماء با محوریت استفاده از منابع دانشگاه و صرفه جویی و بهینه و بروزرسانی تاسیسات مکانیکی و برقی  دانشگاه انجام میشود.