طرح های عمرانی

طرح های عمرانی سال 1394

1- تکمیل فاز دوم مجموعه ورزشی شهدای دانشجو (پیشرفت 80 درصد تا پایان سال)

2- اصلاح و هوشمند سازی آبیاری قطره ای فضای سبز(اصلاح  انجام شده است)

3- ساخت تصفیه خانه فاضلاب

4- ساخت راه ارتباطی انبار مرکزی و مجوعه ورزشی شهدای دانشجو (بطور کامل انجام شد)