تاسیسات

تاسیسات واحد با سه نیرو زیر نظر مدیرکل عمران  اداره میشود 

عمده وظایف تاسیسات

کنترل و بازدید موتور خانه ها

تعمیر و نگهداری

نظارت و کنترل بر کارهای جدید