مدیر کل

مهندس محمود عباسی                                                                       

کارشناس ارشد عمران خاک و پی

مدرس دانشگاه 

عضو سازمان نظام مهندسی در رشته محاسبات ،نظارت و اجرا

کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان

مدیر گروه رشته ساختمان آموزشکده سماء

دبیر کمیته های عمران، بهینه سازی انرژی ، تاسیسات و تعمیر نگهداری دانشگاه آزاد اسلامی خمین

با سابقه 12 سال بعنوان مدیر کل عمران واحد

 

شماره  داخلی دفتر1100