ساختمانهای در دست احداث

 

پروژه احداث دریاچه مصنوعی جهت جاذبه تفریحی و گردشگری و استفاده بعنوان منبع ذخیره جهت فضای سبز