ردیف نام نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی
 1   محمود   عباسی   مدیر کل   08646337817   abbasi00098@yahoo.com 
 2   مهدی   اسفینی فراهانی   کارشناس عمران   08646337801-1101   mehdiesfinifarahani@yahoo.com 
 3   مسعود   هداوند   کارشناس تاسیسات   08646337801-1102   hadavand59@yahoo.com 
 4   ابو الفضل   سیه پوش   کاردان برق       
 5   محمدرضا   جمشیدی   نیروی تاسیسات