از نظر شما کدام شیوه اطلاع رسانی در دانشگاه مؤثرتر است؟
  نصب اطلاعیه در بردهای داخل دانشکده علوم
  نصب اطلاعیه در سلف سرویس ها
  ارسال ایمیل
  ارسال پیامک روی تلفن همراه